Vnitřní oznamovací systém

dle zákona č. 171/2023 Sb.

Oznamovatelem ve smyslu zákona je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost a tímto jednáním jsou porušovány právní předpisy spadající do následujících oblastí vymezených zákonem:

·        Finanční služby, povinný audit a jiné ověřovací služby, finanční produkty a finanční trhy
·        Daň z příjmu právnických osob
·        Předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
·        Ochrana spotřebitele
·        Soulad s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti
·        Bezpečnost dopravy, přepravy a provoz na pozemních komunikacích
·        Ochrana životního prostředí
·        Bezpečnost potravin, krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví
·        Radiační ochrana a jaderná bezpečnost
·        Hospodářská soutěž, veřejné dražby a zadávání veřejných zakázek
·        Ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví
·        Ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů
·        Ochrana finančních zájmů EU
·        Fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU

Dále se oznámení může týkat jednání, které má znaky trestné činnosti nebo přestupku se sazbou pokuty alespoň 100 000,- Kč a případného porušování zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení. Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000,- Kč.

Oznámení mohou být podávána prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (KŠHČB), externího oznamovacího systému (Ministerstvo spravedlnosti ČR) nebo uveřejněním, případně přímo příslušným orgánům veřejné moci (např. policejní orgán, státní zástupce, orgán správního trestání).

KŠHČB vydalo formu vnitřního předpisu pravidla pro oznamování podezření na spáchání jakéhokoliv protiprávního jednání odehrávajícího se na pracovišti nebo při výkonu pracovní či jiné obdobné činnosti, a pravidla pro ochranu osob, které takové oznámení učiní.

Způsoby oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému KŠH ČB:

·        prostřednictvím e-mailu: oznamovatel@kshcb.cz
·        poštou na adresu: Krajské školní hospodářství České Budějovice, Masarykovo nám. 12, 398 11 Protivín s označením obálky „NEOTVÍRAT – Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů - pouze k rukám příslušné osoby“
·        osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou v budově Krajského školního hospodářství České Budějovice v kanceláři 203 popř. 102. O podaném oznámení bude se souhlasem oznamovatele sepsán písemný záznam.
·        telefonicky (telefonický hovor může být se souhlasem oznamovatele nahráván, příp. o sděleném oznámení bude sepsán písemný záznam)

Příslušné osoby pro přijímání oznámení:
Bc. Petr Stehlík, tel.: +420 725 326 049
Zástupce: Andrea Tůmová, tel.: + 420 602 379 333

Po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dní od jeho podání. O výsledcích prošetření a posouzení oznámení bude vyrozuměn do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení příslušná osoba oznamovatele písemně vyrozumí před jejím uplynutím.

Přehled příslušných předpisů:

·        Směrnici a dále v Metodice k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
·        Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
·        Směrnice – vnitřní oznamovací systém KŠH ČB – Pravidla o ochraně oznamovatelů